หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย     :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ชื่อภาษาอังกฤษ           :  Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย      : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ชื่อย่อภาษาไทย       :  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   :  B.Eng. (Industrial Engineering)