00000 หลักสูตร | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร – สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

contact Call : +662-1049099


Home » Uncategorized » หลักสูตร

หลักสูตร

 

 

รายละเอียดของหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

  1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        :    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาษาอังกฤษ     :    Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ชื่อเต็ม (ไทย)     :    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ชื่อย่อ (ไทย)      :    วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :    Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :    B.Eng. (Industrial Engineering)

 3. วิชาเอก

         วิศวกรรมอุตสาหการ

  1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          146  หน่วยกิต

        4.1  โครงสร้างหลักสูตร

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต โดยได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้

        ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                              30 หน่วยกิต
            1) กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิต     6 หน่วยกิต
            2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     2 หน่วยกิต
            3) กลุ่มวิชานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ     4 หน่วยกิต
            4) กลุ่มวิชาพลศึกษา     2 หน่วยกิต
            5) กลุ่มวิชาภาษา     12 หน่วยกิต
            6) กลุ่มวิชาวิทยาศสตร์และคณิศาสตร์     4 หน่วยกิต
        ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะ  110 หน่วยกิต
            1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    21 หน่วยกิต
            2) กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม    27 หน่วยกิต
            3) กลุ่มวิชาชีพบังคับ    47 หน่วยกิต
            4) กลุ่มวิชาชีพเลือก    15 หน่วยกิต
         ค. หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หน่วยกิต

 

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
admin Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of