📣📣ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์📣📣
ศูนยํภาษาฯและคอมพิวเตอรํ จัดอบรมภาษาอังกฤษ​ ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน​
"โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ​ TOEFL​ ITP"
เป็นการอบรมแบบออนไลน์
หากสนใจเข้าร่วมโครงการ​ สามารถสมัคร​ที่ลิ้งค์นี้​ 👉🏻
 
#สาขาอุตสาหการ มาทางนี้ด่วน... ‼️‼️‼️‼️
ข้อสอบ กว. สภาวิศวกร
มาอ่านแล้ว เตรียมไปสอบกันเลย
1. Production Planning and Control
📌
http://203.170.248.248/memexam/main/app4011.php?aSubj=28&aDb=0
----------------------------------------------------------------
2. Quality Control
📌 http://203.170.248.248/memexam/main/app4011.php?aSubj=29&aDb=0
----------------------------------------------------------------
3. Safety Engineering
📌 http://203.170.248.248/memexam/main/app4011.php?aSubj=31&aDb=0
----------------------------------------------------------------
4. Industrial Work Study
📌 http://203.170.248.248/memexam/main/app4011.php?aSubj=26&aDb=0
----------------------------------------------------------------
5. Industrial Plant Design
📌   http://203.170.248.248/memexam/main/app4011.php?aSubj=30&aDb=0
----------------------------------------------------------------
6. Maintenance Engineering
📌   http://203.170.248.248/memexam/main/app4011.php?aSubj=32&aDb=0
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์งานอบรมยานยนต์ไฟฟ้า ประจำปี 2563 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เนื่องด้วย ปีงบประมาณ 2563 สถาบันยานยนต์  ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงอุตสาหกรรม  ในการจัดฝึกอบรม “โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเพื่อรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”   ซึ่งเป็นระบบที่มุ่งพัฒนาความสามารถของบุคลากรสถานประกอบการ  มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานทางด้านยานยนต์ไฟ้ฟ้า เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนให้มีองค์ความรู้ เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า  โดยสถานประกอบการไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนฝึกอบรม   มี 5 หลักสูตร ดังนี้

 ใบสมัครออนไลน์ : https://bit.ly/2zJwt9V

สถานที่อบรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กิจกรรม

จำนวน

(คน)

รุ่น

เดือน

 

 

 

 

1.หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าและพลศาสตร์ยานยนต์ไฟฟ้า

(อบรบ 3 วัน)

20

รุ่น 1

8-10 กรกฎาคม 2563

 

 

   20

รุ่น 2

22-24 กรกฎาคม 2563

 

 
           

2.หลักสูตรระบบขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (อบรบ 3 วัน)

20

รุ่น 1

8-10 กรกฎาคม 2563

 

 

20

รุ่น 2

22-24 กรกฎาคม 2563

 

 
           

3.หลักสูตรระบบจัดการแบตเตอรี่

(อบรบ 3 วัน)

20

รุ่น 1

15-17 กรกฎาคม 2563

   

20

รุ่น 2

29-31 กรกฎาคม 2563

   

20

รุ่น 3

5-7 สิงหาคม 2563

   
           

4.หลักสูตรสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้า (อบรบ 3 วัน)

20

รุ่น 1

15-17 กรกฎาคม 2563

   

20

รุ่น 2

29-31 กรกฎาคม 2563

   

20

รุ่น 3

5-7 สิงหาคม 2563

   
           

5.หลักสูตรโลหะน้ำหนักเบาและวัสดุคอมโพสิตสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ (อบรบ 3 วัน)

20

รุ่น 1

15-17 กรกฎาคม 2563

   

20

รุ่น 2

29-31 กรกฎาคม 2563

   

20

รุ่น 3

5-7 สิงหาคม 2563

 

ทั้งนี้  หากสถานประกอบการ มีความสนใจที่จะส่งพนักงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาการอบรมและทดสอบข้างต้น   ขอความกรุณาพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมกรอกแบบใบสมัคร โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติของท่านผู้บริหารต้นสังกัด  และส่งมายังสถาบันยานยนต์ ได้รับทราบด้วย  ดังมีรายละเอียดตามไฟล์แนบมาด้วยดังนี้  

 

1 ท่านสามารถเลือกอบรมได้ 1 หลักสูตรจาก 5 หลักสูตร

สถานประกอบการ สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสาขาละไม่เกิน 5 ท่าน

และ โดยได้รับความยินยอมอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทหรือหน่วยงานต้นสังกัด

แผนการพัฒนาประเทศไทย 20 ปีข้างหน้า