หลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ IE (เสาร์-อาทิตย์)

ปัจจุบันตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าในประเทศต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และระหว่างประเทศได้ถูกแนวทางการค้าเสรี  ซึ่งเป็นการค้าที่ไร้ขอบเขตพรมแดนระหว่างประเทศ ดังตัวอย่างที่เกิดเขตการค้าเสรีหรือเขตเศรษฐกิจเสรีขึ้นอย่างมากมายหลายแห่งในโลกและเป็นแนวโน้มที่จะต้องเกิดและขยายตัว ขึ้นในทั่วทุกดินแดน การดำเนินการการค้าในยุคการค้าเสรีเช่นนี้ องค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลางหรือขนาดใหญ่เป็นการค้าในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับสากล ต่างต้องการพัฒนาและขยายตัวเพิ่มขึ้นและต้องการบุคลกรทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ที่พร้อมด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีเครื่องมือที่สร้างความสามารถในการแข่งขัน วิศวกรจะต้องรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายในประเทศ ซึ่งวิศวกรอุตสาหการ เป็นวิศวกรที่นำองค์ความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เฉพาะในด้านวิศวกรรมอุตสาหการ มาใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ให้เกิดประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตสูงสุด เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรธุรกิจในระดับต่างๆ และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกคือ ต้องมีความรู้ทางภาษาอังกฤษในการเชื่อมโยงระบบทำงานร่วมกับวิศวกรต่างชาติรวมไปถึงการทำงานที่ต่างประเทศได้ รวมถึงการรู้เทคโนโลยีใหม่ ระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ 

            ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและรองรับการแข่งขันในระบบการค้าเสรีที่จะเข้ามามีบทบาท มีผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศในทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมอุตสาหการที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ มีความเข้าใจในสถานการณ์ทางธุรกิจ สามารถนำความรู้หรือการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้ให้เป็นข้อได้เปรียบหรือเครื่องมือที่สร้างความสามารถในกิจการธุรกิจรวมถึงการดูแลกำกับให้องค์กรสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจ และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ  

Leave a Reply

Your email address will not be published.