โรงเรียนพี่เลี้ยง

โครงการ การส่งเสริมศักยภาพครูและนักเรียนด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิต ผ่านการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ปี การศึกษา 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.