คณาจารย์/บุคลากร

ผู้ข่วยศาสตราจารย์สุเนตร มูลทา

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.วัฒนชัย ประสงค์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์สาวิตรี พิบูลย์ศิลป์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์สมเดช อิงคะวะระ

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร

นางนิรมล พรมเลิศ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เลขานุการหลักสูตร

Leave a Reply

Your email address will not be published.